сряда, 6 март 2013 г.

Кратък учебен речник по тестология

термини и определения


А
Адаптивен тест (тест за адаптация) – вид тест, при който всички кандидати започват тестирането с леко по сложност за изпълнение задание. Вярно изпълнилите заданието получават следващо по-трудно задание. Неправилно изпълнилите заданието получават по-леко задание. Този процес продължава до определяне равнището на знания на тестваните.
Апробация на теста – пробно предварително тестиране, което предшества основното и има за цел предварителна оценка на трудността на теста и отстраняване на неточности, непълноти и грешки в тестовите задания. Стандартните тестове задължително преминават през етап на апробация.
Асоциация в тестовото задание – словесна подсказка в текста на заданието, която позволява на тествания да разпознае правилния отговор. Наличието на подобна подсказка е белег за наличие на некоректно съставено задание.
Атестационно тестиране – вид тестиране при завършване на образователна степен на обучение. Има за цел оценяване на равнището на подготвеност спрямо предварително поставените образователни изисквания и стандарти. Провежда се в края на начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучението в училищата и в края на обучението в бакалавърска и магистърска степен.


Б
Банка тестови задания и тестове – съвкупността от разработени и апробирани тестове и тестови задания, разработени за различни цели на тестирането и от различни автори. Систематизирани са по учебни предмети, раздели, теми, равнища на подготвеност (репродукция на знания, разбиране и обяснение, използване и т.н.), време на провеждане (входящи, текущи, изходящи и др.) на тестовете, цели на тестирането и т.н.
Бланка за отговори – образец на документ, в който тестваният вписва своето изпълнение на различните типове задания. При тестове само с избираем отговор бланката има формата на таблица, в която срещу номерата на заданията с буквени означения са дадени отговорите. Тестваният трябва да подчертае, зачертае и/или запълни кръгчето, в което се намира буквата с вярното изпълнение на тестовото задание. При откритите задания има означено място, на което тестваният вписва верният според него отговор.


В
Валидност (достоверност) на теста – комплексна характеристика на качеството на теста, разкриваща възможностите чрез него да се измерва равнището на подготвеност и на знания, за които е предназначен, и обосноваността и значимостта на резултатите от теста.
Вариативност на теста – съвкупност от нееднакви тестове, създадени по едно и също учебно съдържание, единна спецификации, с еднаква структура и еднотипни тестови задания. Вариантите на отделните тестове са еднакви по трудност за изпълнение.
Верни отговори (ключ) на тестовите задания – документ, в който (обикновено на специална бланка) са посочени верните отговори за всяко едно отделно тестово задание. Служи за проверка на резултатите от тестирането.
Време за тестиране – времеви интервал, определен за изпълнение на тестовите задания и оформяне на документацията от тестираните.
Възложител на теста – юридическо (средно училище, факултет, висше училище, институт, организация и т.н.) или физическо (учител, преподавател) лице, което провежда тестирането и използва резултатите за оценка на равнището на подготвеност в определена предметна област или комплексно и за усъвършенстване на управлението на учебния процес, прием на нови ученици, студенти и т.н.


Г
Географски тест – вид педагогически тест, определен по учебното съдържание, системна съвкупност от задания с географско съдържание и специфична форма, съответстваща на това съдържание, позволяваща ефективно да се измери равнището на подготвеност (знания, умения, навици, представи) по география.


Д
Двупараметричен модел – логистичен модел, при който резултатът от тестирането зависи както от различията в равнището на подготвеност на тестваните и равнището на трудност, така и от коефициента на диференцираща способност (различна трудност) на тестовите задания.
Дистрактор (от англ. – distract – отвличане на вниманието) – предложен вариант за отговор на тестово задание от закрит тип (с избираем верен отговор), подобен или много приличащ на верния, но грешен, неверен.
Дължина на теста – количеството тестови задания, включени в теста. За различните цели и при различните видове тестове се използват различен брой тестови задания.


Е
Еднопараметричен модел – логистичен модел, в който резултатът от тестирането зависи от различието между равнището на подготвеност на тестваните и равнището на трудност на тестовите задания.


И
Инструкция за изпълнение на тестовите задания – указания, предназначени за тествания, разкриващи изискванията към него за изпълнение на тестовите задания и начина на регистриране на правилните отговори чрез конкретни поръки от типа: подчертайте, запишете, отговорете, изчислете, посочете и т.н. Инструкцията може да бъде в началото на тестовия лист (книжка), но може да има инструкции и/или в отделните тестови задания.
Инструкция (спецификация) за провеждането на теста – документ, който определя реда, начина и организацията на тестирането. Съдържанието на инструкцията зависи от: целите и предназначението на теста; използваната методика; организацията на провеждането и обработката на резултатите.


К
Квестор – длъжностно лице при провеждането на тестирането, което инструктира и организира тестваните по време на тестовия контрол, осигурява ред в помещението (залата) на провеждане на тестирането, самостоятелната работа на тестваните и спазването на инструкцията за провеждането на теста.
Комплексни тестове – тестове, включващи система от взаимосвързани задания от всички или част от учебните предмети. Използват се предимно в края на образователна степен и целят оценка на равнището на подготвеност (знания, умения, навици и представи).
Компютърен тест – тест, който се провежда чрез компютри при използването на специална програма за подбор, групиране на тестовите задания, проверка на верността на изпълнението и оценка на равнището на знания. При компютърното тестиране обикновено не се използва хартиен носител на тестовите задания и хартиена бланка на отговорите.
Критериално-ориентиран тест – вид педагогически тест, който е предназначен за оценяване равнището на овладяване на учебен материал по учебна дисциплина, неин раздел или по-малка част, спрямо приет критерий за равнище на подготвеност.


М
Метод на асоциацията при изпълнение на тестови задания – връзка между отделни възприятия и представи, формирани в процеса на обучение, при което едно знание предизвиква представа за друго знание. Тази връзка помага на тествания да намери вярното изпълнение на тестовото задание. Асоциациите могат да бъдат по сходство, различие (контраст), пространство, време и др.
Модератор – комплексна характеристика на предвидените за тестиране лица, включваща възраст, пол, вид учебно заведение, район и т.н.
Мономорфен тест – вид тест, съвкупност от задания от един тип (например задания от закрит тип с избираем един верен отговор).


Н
Надеждност на теста – характеристика на теста, която отразява точността на измерване равнището на подготвеност и устойчивост спрямо въздействието на страничните фактори. Постига се, когато при повторна и многократна употреба дава постоянни резултати. Отличава се с вярно и сравнително пълно отражение на владеене на учебното съдържание.
Нормативно-ориентиран тест – вид педагогически тест, предназначен за сравняване резултатите на тестваните спрямо някаква обща средна норма на овладяване на учебния материал.


О
Обективност на теста – характеристика на теста, определяна чрез степента на въздействие върху резултатите от работата на разработващите и провеждащите теста. Обективността на тестовете се повишава при намаляване на ролята на субектите на провеждането на тестовете.
Обучаващ тест – вид педагогически тест, включващ актуален учебен материал, предназначен за формиране на определено равнище на знания, умения, навици и представи, пригоден и за самостоятелна работа на обучаваните.
Организация на тестирането – действия по провеждане на тестирането, определени в спецификацията, инструкциите и другите документи на теста. Включва следните етапи: регистрация на тестираните, подготовка за тестирането (провеждане с тях на пробни тестове и на консултации), контрол за спазване на правилата за провеждане на тестирането (работа на квесторите или преподавателите и учителите, които провеждат теста), обработка и оценка на резултатите, обявяване на резултатите.


П
Паралелни варианти на теста – варианти на един и същи тест, имащи еднакви характеристики (съдържание, брой задания, тип задания и т.н.). Използват се при различни ситуации на провеждането на теста – различни тестирани, разделяне на тестираните на групи в едно и също работно помещение и т.н.
Педагогически тест (educational test) – комплекс от тестови задания в специфична форма, предназначени за измерване равнището на подготовка на учащите се, степента на усвояване на учебния материал, на знанията, формиране на умения и навици във всички етапи на учебния процес (начален, текущ, заключителен) и крайното изходно (атестационно) равнище на обучение.
Педагогическо измерване – действие, посредством което чрез количествени резултати от проверка на равнището на обучение се определя отношението между степента на владеене на учебния материал към необходимото равнище. Измерването се осъществява чрез различни методи и системи.
План на теста (технологична матрица) – таблица, в която всяко отделно тестово задание се отнася към определен учебен предмет, раздел на учебен предмет или тематична единица и се определят формата на тестовото задание и неговата трудност. В плана може да има и времето за изпълнение на всяко отделно тестово задание и на теста като цяло.
Полиморфен тест – вид тест, съдържащ съвкупност от задания от няколко типа (например задания от закрит тип с избираем верен отговор, открит тип задания, полуоткрити задания; отговор на тестови въпроси, продължение на твърдение, тестови задачи и т.н.).
Политомическо тестово задание – задание, което позволява различна степен на пълнота на изпълнението, всяка степен от която се оценява с различен брой точки (например, неверен отговор – 0 т., една вярна единица на изпълнението – 1 т., две верни – 2 т. и т.н.).
Пробен тест (репетиционен тест) – вид тест, предназначен за проверка на степента на готовност за критериално или конкурсно тестиране. Провежда се преди значимо тестиране и позволява на обучаваните да получат преки впечатления от начина, реда и сложността на предстоящото тестиране.
Продължителност на тестирането – необходимото на тестваните време за изпълнение на целия набор от тестови задания. Определя се от: целите на теста, възрастовите особености на обучаваните; скоростта на изпълнение на отделно задание; броя на включените тестови задания и т.н.
Протокол за резултатите от тестирането – документ, в който са нанесени индивидуалните и общите резултати от проведеното тестиране на група обучавани или кандидатстващи за преминаване в по-горна образователна степен.


С
Скала на оценяването – разделяне на количествените резултати от тестирането на групи тестирани, съответстващи на определено равнище на оценката в съответствие с възприетата система на оценяването. В нея се посочват горен и долен праг на количествените стойности от тестирането за получаване на съответната оценка.
Спецификация на теста – вж.: инструкция за провеждането на теста.
Стандартен (стандартизиран) тест (standardized test) – вид педагогически тест, който отговаря на изискванията за качество, показва почти едни и същи резултати при многократна употреба. Отличава се с наличието на спецификация и съответните инструкции, преминал е през апробация с голям брой тествани и е показал необходимата надеждност.
Структура на теста – взаимосвързана съвкупност от компоненти (съставки) на тестовете, включваща: инструкция (спецификация) на теста; съдържание на теста (тестови задания, варианти на отговори, ключ на верните отговори); скала за оценяване.
Субтест – отделна, обособена чрез някакъв значим признак част от тестовите задания в един тест (подмножество от тестови задания), позволяваща самостоятелна обработка на резултатите и анализирането им. Един тест може да съдържа няколко субтеста.
Съдържание на педагогическия тест – оптималното отражение на учебното съдържание по отделни учебен предмет или дял, тема, част от него, както и група учебни предмети за определен етап и в определен момент на протичане на учебния процес.


Т
Тематичен тест – вид педагогически тест, провеждан по учебното съдържание на отделна тема и с цел проверка и оценка на достигнатото равнище на усвояване на конкретния учебен материал.
Тест – съвкупност от задания в стандартна форма, свързани в система и използвани за диагностика, контрол и оценка на нещо (умствено развитие, способности, състояния, равнище на знания, функциониране на някаква система, проверка на работата на машини, уреди, апарати и мн. др.).
Тестиране – процес на измерване на резултатите (диагностициране) от някаква дейност (работа, обучение и т.н.) и определяне на равнището на функциониране чрез използване на специфични набори от тестови задания, отливащи се с краткост, ясност и сравнимост на резултатите. Тестирането се използва в различни етапи на осъществяване на учебния процес: начало, изход, текущо; комплексно, по отделни учебни дисциплини и т.н.
Тестван – човек, който преминава процеса на тестиране с проверка, контрол и оценка на негови качества, пригодност, подготвеност, знания, умения и т.н. в определена сфера на дейността. В образованието това е преминаване на тестове за проверка и оценка на равнището на подготвеност комплексно или в определен дял на знанието.
Тестова поръка – част от тестовото задание, която има различна форма – изречение, израз, цифра, буква и т.н. Тя изисква от тествания да извърши строго определена операция (действие) при изпълнение на тестовото задание. Такъв характер имат: „изберете правилния вариант на отговор“, „посочете ...“, „открийте сходството ...“, „съществуват ли ...“, „определете коя е причината за ...“ и т.н. Тя може да е обща, но може да има и характер на строго предписание с изискване за спазване на определени правила.
Тестови резултат – цифров количествен резултат, който е получен чрез тестова проверка и чрез който се определя индивидуалното равнище на подготвеност на обучаваните и кандидатите за по-висока образователна степен. Формира се като сбор от получените резултати от отделните задания. Може да се използва в абсолютни стойности (точки) и/или приведен към качествена оценка (от слаб 2 до отличен 6).
Тестово задание (test item) – най-малката обособена съставна единица в теста, която изисква отделно действие от тестирания в определена специфична форма. Отделното тестово задание не е в пряка връзка и зависимост от други тестови задания, т.е. тестваният не може пряко да ползва знание от други тестови задания.
Тестово задание за допълване (продължение на твърдение, попълване на пропуснат тест – вид тестово задание, при което тестваният е необходимо да възстанови и определи недостигащ елемент на твърдение (израз, изречение, мисъл, характеристика и т.н.), така че то да стане напълно вярно. Липсващият елемент може да се изписва самостоятелно от тествания като текст или да се прави подборка от предложени възможности.
Тестово задание за идентификация (идентификационен тест, indification test) – тестово невербално задание, в което вместо словесни отговори се използват схеми, картосхеми, картодиаграми, графики, диаграми, чертежи, по които тестваният трябва в съответствие с поръката да разпознае (идентифицира) изображението, като избере съответното му име, да напише името или до го номерира със съответен номер.
Тестово задание за изпълнение на задача – специфичен вид тестово задание, свързвано с изпълнение на някаква работа: изчисление, класифициране, ранжиране, описание, сравнение, определяне и т.н.
Тестово задание за отговор на въпрос – специфичен вид тестово задание във формата на питане, което изисква отговор на въпрос.
Тестово задание за установяване на съответствие (matching item) – форма на тестово задание (тестово задание за кръстосан избор), при изпълнението на което е необходимо да се определи съответствие между елементите на две множества (два списъка). То може да бъде пълно (количеството на единиците в двете множества е еднакъв) или непълно съответствие (количеството на единиците във всяко множество е различен).
Тестово задание за установяване на правилна последователност (sequences item), – специфичен вид тестово задание, вид поръка за определяне на правилна последователност на извършваните действия (алгоритъм), фази на протичане на процеси, етапи на явления и т.н.
Тестово задание от открит тип (free-response test) – тестово задание, при което не се предлага избор на изпълнение от няколко възможности. Тестваният сам определя правилното изпълнение на тестовото задание и го вписва в специално посочено място или на специална бланка за отговори.
Тестово задание от полуоткрит тип – специфичен вид тестови задания според формата на тяхното изпълнение като комбинация от открити и закрити тестови задания. Полуоткритите тестови задания са поръки към тестваните да възстановят или да посочат чрез вписване на липсваща част на текст или данни. Това обикновено е ключова дума, която най-пълно разкрива смисловото съдържание на определено изречение или свързан текст и или пък цифра, която е резултат от някакво изчисление. Обикновено се дописват една или две думи или един израз.
Тестово задание с алтернативен избор – специфичен вид тестово задание, при изпълнението на което от две възможности се избира едната измежду вярно и невярно, или между две противоположни твърдения, качества, свойства и т.н.
Тестово задание с множествен избор – вид тестово задание от закрит тип, при изпълнението на което има избор от повече от две алтернативи (възможности), т.е от три, четири, пет и повече посочени в заданието възможности. В този тип тестови задания може да има избор на един, два или повече верни отговора от множеството предложени възможни решения.
Тестово задание с няколко правилни отговора (избора) – тестово задание, в което верните отговори могат да са няколко (2,3, 4 или неопределен брой).
Тестолог – специалист, занимаващ се с теоретични и практически дейности по тестирането.
Тестология – теоретико-приложна наука, която изучава процеса на тестиране и резултатите от него.
Технологична матрица на теста – вж.: План на теста.
Трудност на теста – основна качествена и количествена характеристика на съвкупността от тестови задания, включени в теста, която се определя предимно от резултатите от апробирането на теста, използването на по-голям брой дейности за изпълнение на тестовите задания, сложността на извършваните действия и др.


У
Условия за провеждане на теста – обкръжаващата подложените на тестиране обстановка, включваща: помещение, осветление, отопление, оборудване и състояние на индивидуалните работни места, организация и ред в помещенията за тестиране и др.


Ф
Форма на тестовото задание – начина на поставяне на поръка пред тестваните, включваща заданията за: довършване на твърдение; отговор на тестови въпроси и изпълнение на тестова задача. Тестовото задание има не само специфична форма на поръката за изпълнение, но и специфична форма на изпълнението. Една и съща форма на поръката може да има различни форми на изпълнението.


Х
Хетерогенен тест – вид педагогически тест, предназначен за контрол и оценка на равнището на знания по няколко учебни предмета (учебни дисциплини), обикновено родствени или тясно свързани.
Хомогенен тест – вид педагогически тест, предназначен за контрол и оценка на равнището на подготвеност по отделна учебна дисциплина.


Ц
Централизирано тестиране – педагогическо тестиране, което се провежда в цялата страна или в голям географски регион, отличаващо се с използване на единно съдържание, форма на тестовите задания, обем на заданията, критерии за оценка и обща организация.