събота, 16 март 2013 г.

Тест Природни компоненти и комплекси на Земята


                                         Тест 

Тема № 3:  Природни компоненти и комплекси на Земята


1. Кое от посочените НЕ е природен компонент?
    А) въздух;
    Б) почва;
    В) климат;
    Г) скали.

2. Кой от природните компоненти е в основата на изграждането на земната повърхност? 
    А) вода;
    Б) скали;
    В) животински свят; 
    Г) растителност.

3. Кой е основният елемент на състава на атмосферния въздух?
    А) водни пари;
    Б) газове;
    В) твърди частици;
    Г) водни капчици и ледени кристалчета

4. Всеки природен компонент се състои от различни елементи. Кой от природните елементи на почвата има най-значимо влияние върху нейното плодородие?
    А) хумус;
    Б) почвена влага;
    В) почвен въздух;
    Г) минерали.

5. Атмосферният въздух чрез своя състав, свойства и движение определя:
    А) плодородието на почвата;
    Б) формите на земната повърхност;
    В) биомасата в горите и ливадите;
    Г) времето и климата.

6. Скалите в най-значима степен от всички природни компоненти влияят върху образуването и изменението на:
    А) формите на земната повърхност;
    Б) плодородието на почвите;
    В) химичен състав на водите;
    Г) минерализацията на органичните вещества.

7. Почвата е главна пряка предпоставка за образуване, развитие и изменение на:
    А) подземните води;
    Б) формите на земната повърхност;
    В) растителността;
    Г) времето и климата.

8. Растителността е главната пряка предпоставка за съществуване на:
    А) водите на Световния океан;
    Б) водите на сушата;
    В) формите на земната повърхност;
    Г) животинския свят.

9. Кой от природните компоненти е продукт на взаимодействието между неорганичните и органичните компоненти на природната среда?
    А) вода;
    Б) въздух;
    В) почва;
    Г) растителност.

10. За характеризиране не природните компоненти се използват различни показатели. Надморската височина се използва пряко за характеризиране на:
      А) режима оттока на реките;
      Б) формите на земната повърхност;
      В) промените на времето;
      Г) измененията на климата.

11. Териториална система, в която има закономерно съчетание, взаимна връзка, обусловеност и влияние между природните компоненти се нарича:
      А) природен комплекс;
      Б) природен ресурс;
      В) природен парк;
      Г) природен феномен.

12. Природните комплекси са сложни природни системи, понеже:
      А) в тях са включени различен брой компоненти;
      Б) между компонентите има връзка и влияние;
      В) между компонентите има обмен на енергия и вещество;
      Г) всичко посочено.

13. Кое от посочените е регионален природен комплекс?
      А) долинен;
      Б) карстов;
      В) крайбрежен;
      Г) природна зона.

14. Кое от посочените е локална геосистема?
      А) долина;
      Б) степ;
      В) тундра;
      Г) пустиня.

15. Непрекъснатата взаимовръзка и взаимозависимост между природните  компоненти и обмена на енергия и вещество между тях осигурява:
      А) големината на природните комплекси;
      Б) цялостта и единството на природните комплекси;
      В) разнообразието на природните комплекси;
      Г) условията за живот на хората в природните комплекси.

16. Между компонентите в природната среда има сложни връзки и влияния. Непряка е връзката и влиянието между компонентите:
      А) скала – почва;
      Б) почва – растение;
      В) скала – растение;
      Г) растение – животно.

17. Коя от обвивките на Земята е най-големият и най-сложният природен комплекс?
      А) въздушната обвивка;
      Б) скалната обвивка;
      В) водната обвивка;
      Г) географската обвивка.

18. Кой от посочените фактори не влияе пряко върху формирането на локалните природни комплекси?
      А) дейност на течащата и морската вода;
      Б) химичното въздействие на валежните и подземните води;
      В) движенията на земните пластове;
      Г) ледниците и тяхното движение по земната повърхност.

19. Кой от посочените природни комплекси е непълен?
      А) екваториална гора;
      Б) савана;
      В) широколистна гора;
      Г) пустиня.

20. За кой почвен тип се отнася характеристиката: „Тези почви са разпространени в умерения пояс при доминиращ равнинен релеф, континентален климат с умерени валежи, под тревна растителност. Отличават се много добра почвена структура, високо съдържание на хумус и висока равнище на плодородие. Почти напълно са превърната в обработваеми земи.”
      А) латерити;
      Б) черноземи;
      В) подзолисти;
      Г) кафяви.

21. В кой природен комплекс връзките, взаимните влияния и въздействия между природните компоненти са най-разнообразни и най-сложни?
      А) екваториална гора;
      Б) субтропична полупустиня;
      В) полярна пустиня;
      Г)
тропична пустиня.

22. В кой ред правилно е посочена последователността по големина в низходящ ред на природните комплекси:
      А) географска обвивка, оазис, тайга;
      Б) оазис, тайга, географска обвивка;
      В) географска обвивка, тайга, оазис;
      Г) тайга, оазис, географска обвивка.

23. Главната причина за наличието на широчинна зоналност на планетата е:
      А) намаляване на получаваната топлина с отдалечаване от Екватора;
      Б) понижаването на температурата на приземния въздух във височина;
      В) намаляването на светлината от повърхността към дъното на водните басейни;
      Г) ритмичността в протичането на природните процеси.

24. Дълбочинната зоналност в условия във водните басейни се дължи на:
      А) промяната в надморската височина;
      Б) промяната в географската ширина;
      В) проникването на слънчевите лъчи;
      Г) промяната в растителността;

25. Оазисите се образуват в отделни места в пустините, в които определящо е влиянието на природния компонент:
      А) атмосферен въздух;
      Б) почва;
      В) растителност;
      Г) вода.

26. Последователната смяна на природните зони от Екватора към Северния полюс е проява на:
      А) меридионална зоналност;
      Б) широчинна зоналност;  
      В) дълбочинна зоналност;
      Г) вертикална зоналност.    

27. Смяната на природните зони в посока от океанските крайбрежия към вътрешността на континентите е проявление на:
      А) меридионална зоналност;
      Б) широчинна зоналност;  
      В) дълбочинна зоналност;
      Г) вертикална зоналност.    

28. Промяната в териториалните природни комплекси под влияние на вулканизма е проява на:
      А) зоналност;
      Б) азоналност;
      В) ритмичност;
      Г) сезонност.    

29. Кое от посочените НЕ  е фактор, който пряко влияе върху формиране на хорозонталните пространствени различия?
      А) количеството слънчева енергия;
      Б) вида на растителността;
      В) вида на формите на релефа;
      Г) климатичните елементи.

30. Главната причина за формиране на зоналността на земната повърхност е:
      А) количеството получавана слънчева радиация;
      Б) биологичното разнообразие;
      В) тектонските движения в земната кора;   
      Г) отделяната от земните недра енергия.

31. Многогодишният режим на времето на дадено място се нарича:
      …………………………………………………..

32. Водещ природен компонент за формирането на релефа са:
      ……………………………………………………

33. Карстовите регионални природни комплекси са формирани под решаващото влияние на  
      …………………………………………………….
34. Състоянието на приземния слой на атмосферата в опредлене момент и на дадено място се нарича
      …………………………………………………….
35. Повърхностният рохкав слой на земната кора, обогатен с хранителни вещества, в който са развити корените на растенията и притежава свойството плодородие се нарича:
      ……………………………………………………..
36. Природният компонент, който участва в изграждането на природните комплекси на Земята и за който са характерни трите агрегатни състояния на веществото е:
      ………………………………………………………
36. Определете съответствието като срещу вида геосистема впишете името на характерна за нея форма на релефа - понор, морена и клиф.

Геосистема   Характерна форма на релефа
Ледникова геосистема

Брегова геосистема

Карстова геосистема37. Практическа задача по география на света
      На контурната карта на Европа са нанесени по-значимите реки. Край тяхното течение има кръгчета. В тях впишете номера съответстващ на името на реката.
      1. Рейн;  2. Волга; 3. Дунав; 4. По; 5. Висла; 6. Днепър; 7. Дон; 8. Сена; 9. Рона; 10. Одер.