събота, 9 март 2013 г.

Тест: Природни зони


Тест

Тема № 4: Природни зони

1. Природният (географският) пояс е голяма успоредна на Екватора ивица от земната повърхност, отличаваща се със сходни:
    А) релеф и естествена растителност;  
    Б) релеф и повърхностнотечащи води;
    В) природни условия и растителност;
    Г) влажност и почвена покривка.

2. В кое от посочените има несъответствие между природен пояс и природна зона?
    А) екваториален пояс – влажни гори;
    Б) тропичен пояс – влажни гори; 
    В) субтропичен пояс – иглолистни гори;
    Г) умерен пояс – степи.

3. Кое от посоченото е присъщо на природната зона на екваториалните гори?
    А) смяна на два сезона – сух и влажен;
    Б) сухи храсталаци и високи треви;
    В) разнообразни тревопасни бозайници;
    Г) многоетажна буйна гора.

4. За коя природна зона са типични вечнозелен дъб, корков дъб, маслина, кипарис?
    А) влажни тропични гори;
    Б) субтропични полупустини;
    В) твърдолистни вечнозелени гори и храсти;
    Г) екваториални гори.

5. В коя от посочените природни зони има дефицит (недостиг) на влага?
    А) тундра;
    Б) екваториална гора;
    В) тропична гора;
    Г) степ.

6. Сивите горски почви са характерни за природната зона на:
    А) субтропичните пустини;
    Б) влажните тропични гори;
    В) лесотундрата;
    Г) широколистните гори.

7. Коя е типичната растителност в природната зона на саваните?
    А) горска вечнозелена иглолистна;
    Б) високотревна с отделни дървета и храсти;
    В) горска широколистна и смесена;
    Г) редки гори и храсталаци и ниски треви

8. Основният източник на влага в крайбрежните на океаните тропични пустини са:
    А) валежите от дъжд;
    Б) наводненията на реките;
    В) мъглите;
    Г) високите океански вълни.

9. Коя от природните зони има най-голяма площ в континента Австралия?
    А) широколистни гори;
    Б) екваториални гори;
    В) твърдолистни вечнозелени гори;
    Г) тропични пустини и полупустини;

10. Преобладаващата част на земите около северната тропична окръжност в Африка и Азия попадат в природната зона на:   
      А) селвасите;
      Б) пампата;
      В) саваната;
      Г) пустинята.

11. Коя природна зона е показана на картата на света?    
      А) влажни екваториални и тропични гори;
      Б) широколистни листопадни гори;
      В) твърдолистни вечнозелени гори;
      Г) иглолистни гори (тайга).

12. За коя природна зона се отнася характеристиката?
     “Зоната обхваща северните крайбрежия на Северна Америка, Европа и Азия и южните острови на Канадския арктичен архипелаг. Зимата е студена и продължителна, а лятото е кратко и хладно. Има много блата и  езера. Почвите са глинести блатни, а в дълбочина са замръзнали. Растителността е представена от лишеи и мъхове, блатни треви и цветя, боровинки, нискорасли ели, върби и брези. Характерните животни са птиците, тюлените, моржовете, различни видове риби.”
       А) тундра; 
       Б) иглолистна гора (тайга);             
       В) прерия;               
       Г) полярна пустиня.

13. За коя природна зона се отнася текста?
      “Това е горска зона със студена студена зима, с много ниски отрицателни температури и прохладно лято. Валежите са умерени. Снежната покривка се задържа продължително време. Почвите са подзолисти и блатни. растенията са с вечнозелини игловидни листа. От  животните са характерни катерици, норки,, рис, кафява мечка, лисица, елен, сърна.”.
      А) пампа;          
      Б) прерия;                
      В) савана;               
      Г) тайга.
     
114. В природната зона на вечнозелените твърдолистни гори климатът е:
      А) субтропичен;          
      Б) тропичен;               
      В) субполярен;         
      Г) умерен.

15. По югозападното крайбрежие на Африка, като тясна дълга ивица, се простира пустиня. В нея се намират най-високите пясъчни дюни в света (до 300 м), както и интересното растение велвичия. Това е пустинята:
      А) Либийска;                     
      Б) Калахари;                        
      В) Намиб;              
      Г) Нубийска пустиня.

16. За кои природни зони в Северното полукълбо се отнася твърдението?
     ”Благоприятният за живот на човека и за стопанска дейност климат и плодородните почви са довели до гъстото им заселване, изсичане на горите,  разораване и обработване на почвите, изграждането на множество и големи селища, фабрики и заводи, пътища и други. Естествената растителност и животинският свят са силно увредени и изменени.”.
      А) степи, широколистни гори и твърдолистни гори;                                    
      Б) широколистни гори, тайга, лесотундра;    
      В) тайга, савана, твърдолистни гори;                                                           
      Г) лесостепи, лесотундра, полупустини.

17. В Азия, Европа и Северна Америка природната зона на тайгата на север постепенно преминава в:
      А) степи;                                                                  
      Б) смесени гори;               
      В) лесотундра;                                                          
      Г) тундра.

18. В Азия, Европа и Северна Америка природните зони на тайгата и широколистните гори постепенно на юг преминават в:
      А) тропични гори;                                           
      Б) смесени гори;       
      В) лесостеп;                                                          
      Г) лесотундра.

19. В коя природна зона климатът е студен, почвите са при условията на вечна замръзналост, силно овлажнени до блатни, има малки горички от ела и бреза?
      А) полярна пустиня;                                                               
      Б) лесостеп;                      
      В) лесотундра;                                                      
      Г) тайга.

20. В коя природна зона НЕ живеят постоянно хора?
      А) полярна пустиня;                                                               
      Б) тундра;                       
      В) степ;                                                                  
      Г) тайга.

21. В коя част на планинската природна област най-разпространеното опитомено  животно е якът?
      А) Гвианска плаиннска земя;                      
      Б) Бразилска планинска земя;             
      В) Тибетска планинска земя;              
      Г) Иранска планинска земя

22. За коя природна зона се отнася твърдението, че големи части от земната повърхност са покрити с ледници, почвите, където ги има са каменисти и замръзнали в дълбочина?
      А) полярна пустиня;         
      Б) лесотундра;              
      В) тропична пустиня;                            
      Г) тропична пустиня.

23. Общото във външния облик на степите, прерията и пампата е доминирането  на:
      А) влажна горска растителност;
      Б) тревната растителност;
      В) храстовата растителност;
      Г) студоустойчива растителност.

24. Особеното (специфичното) за дърветата в широколистните гори е, че листата им са:
      А) твърди и вечнозелени;
      Б) иглолистни и вечнозелени;
      В) дребни или във вид на бодли;
      Г) сезонно сменяеми. 

25. Каква е правилната последователност на разположението на природните зони на горите в Европа от север на юг?
      А) широколистни, иглолистни, твърдолистни, смесени;
      Б) иглолистни, широколистни, смесени и твърдолистни;
      В) твърдолистни, широколистни, смесени, иглолистни;
      Г) смесени, иглолистни, широколистни, твърдолистни.

26. Коя природна зона я има само в Северното полукълбо?
      А) савана;
      Б) иглолистна гора (тайга);
      В) тропична пустиня;
      Г) влажна тропична гора.

27. Най-големите денонощни температурни амплитуди (до 50οС) са характерни за природната зона на:
      А) тропичните пустини;
      Б) полярните пустини;
      В) влажните тропични гори
      Г) твърдолистните вечнозелени гори

28. Открийте несъответствието в двуединството „природна зона – характерен почвен тип”.
      А) екваториални гори – латерити;
      Б) степи – черноземи;
      В) тайга – жълтоземни;
      Г) тундра – торфено-блатни.

29. Открийте несъответствието в двуединството „природна зона – климат”
      А) савана – субекваториален;
      Б) прерия – умерен;
      В) широколистна гора – умерен;
      Г) тайга – субполярен.

30. Големите тревни пространства в субтропичния пояс на континента Южна Америка се наричат:
      А) кампос;
      Б) лянос;
      В) пампа;
      Г) селвас.

31. За коя природна зона се отнася характеристиката:
      Почвите са два основни типа – канелени и „тера роса”. Растителността е пригодена за задържане на влагата през сухия и горещ летен сезон – листата са малки и твърди, а много от растенията притежават бодли. От растителните видове се срещат: корков дъб, кипарис, атласки кедър, нискорасла палма, ясен, кестен, розмарин и др. От културните растения се  отглеждат най-вече маслина,  лимон, портокал, мандарина, смокиня, нар, лоза и др.”  
      ………………………………………………..

32. На картата на света с по-тъмен цвят е показан обхвата на природната зона на:     

           


       ………………………………………………………….
33. Природната зона в умерения пояс, която е разположена южно от тайгата и в която почвите са подзолисти и сиви горски, растителността е от широколистни листопадни (дъб, бук, липа и др.) и  иглолистни вечнозелени дървета (бор, ела, смърч и др.) е:
      ………………………………………………..

34. Обширните тревни пространства в Европа и Азия, образувани при умерен континентален климат се наричат:
      ………………………………………………..

35. Растителните видове маслина, корков дъб, кипарис, вечнозелен дъб (пърнар) и др. са характерни за природната зона на:
      ………………………………………………..

36. В Южна Америка природната зона на влажните екваториални гори носи
      името:
      …………………………………………………
36. Определете съответствието между посочения географски пояс и присъщата за него природна зона като впишете имената на:  иглолистни вечнозелени гори; влажни гори и твърдолистни гори и храсти.

Географски пояс   Природна зона
Умерен пояс

Субтропичен пояс

Субекваториален пояс


37. Практическа задача по география на света
      На контурната карта на Европа са нанесени границите на природните зони. Всяка от тях е означена с номер от 1 до 10.  Срещу номера напишете името на природната зона.
     


1. ..............................................................;                    
2. ..............................................................;
3. ..............................................................;                     
4. ..............................................................;
5. ..............................................................;                    
6. ..............................................................;
7. ..............................................................;                    
8. ..............................................................;
9. ..............................................................;                   
10. .............................................................