петък, 15 февруари 2013 г.

Тест: Развитие и съвременна структура на географската наука

Тест

1. Каква е правилната последователност на периодите на развитие на географията от минало към настояще?
    А) Велики географски открития, античен, средновековен, ново време, съвременен;
    Б) средновековен, античен, ново време, Велики географски открития, съвременен;
    Б) античен, Велики географски открития, средновековен, ново време, съвременен;
    Г) античен, средновековен, Велики географски открития, ново време, съвременен.

2. В античния период на развитие възниква понятието география, което се разбира като:
    А) земевладение;
    Б) земеизмерване;
    В) земеописание;
    Г) земезнание.

3. Кой от древните учени пръв въвежда в употреба термина „география”?
    А) Талес Милетски;
    Б) Анаксимандър;
    В) Ератостен;
    Г) Аристотел.

4. Кой от посочените учени от античността, НЕ е сред допринеслите в голяма степен за развитието на географията като наука:
    А) Платон;    
    Б) Аристотел;     
    В) Страбон;     
    Г) Птолемей.

5. Кой античен учен пръв е успял сравнително точно да измери размерите на Земята?
    А) Анаксимандър;   
    Б) Птолемей;    
    В) Ератостен;    
    Г) Питагор.

6. В античния перод възникнала геоцентричната система на света, според която Земята е център на Вселената. Тя била разработена от ученият:
    А) Питагор;
    Б) Аристотел;
    В) Птолемей;
    Г) Ератостен.

7. Кой европейски пътешественик през средните векове е пътувал в Азия и написал книга за престоя си в Китай и посетените от него земи?
    А) Марко Поло;
    Б) Герхард Меркатор;
    В) Дейвид Ливингстън;
    Г) Вашку да Гама.
  
8. Експедицията на кой мореплавател през 1492 година достига бреговете на  Америка и открива за европейците Новия свят (Северна и Южна Америка)?
    А) Америго Веспучи;
    Б) Христофор Колумб;
    В) Фернандо Магелан;
    Г) Джеймс Кук.

9. Кой от европейските мореплаватели от периода на Великите географски открития пръв достига до Индия, заобикаляйки от юг Африка?
    А) Америго Веспучи;
    Б) Христофор Колумб;
    В) Фернандо Магелан;
    Г) Вашку да Гама.

10. Първото околосветско плаване през 1519-1522 година е било извършено от експедицията на:
      А) Вашку да Гама;
      Б) Христофор Колумб;
      В) Фернандо Магелан;
      Г) Джеймс Кук.

11. Картографията като наука през XVI-XVIII век била много силно развита в  Холандия. Неин най-значим представител бил:
      А) Бернхард Варениус;
      Б) Абел Тасман;
      В) Джеймс Кук;
      Г) Герхард Меркатор.

12. През Средновековието била отречена геоцентричната система и била обоснована хелиоцентричната система, според която Слънцето е център на Вселената, а планетите се движат около него. Това обосновал:
      А) Джордано Бруно;
      Б) Бернхард Варениус;
      В) Герхард Меркатор;
      Г) Николай Коперник.

13. В епохата на  новото  време значим принос в развитието на географията има:   
      А) Бернхард Варениус;    
      Б) Адам Смит;        
      В) Александър Хумболт;
      Г) Аристотел.

14. Коя е правилната последователност по време на най-значимите плавания през периода на Великите географски открития?
      А) Вашку да Гама, Фернандо Магелан, Христофор Колумб;
      Б) Христофор Колумб, Вашку да Гама, Фернандо Магелан;
      В) Христофор Колумб, Фернандо Магелан, Вашку да Гама;
      Г) Фернандо Магелан, Вашку да Гама, Христофор Колумб.

15. До Великите географски открития географията:
      А) дава общи описания за нови земи, страни и народи;
      Б) с приоритет разкрива причините и връзките между явленията;
      В) осигурява приоритет на изследването на релефа;
      Г) е диференцирана на отделни самостоятелни науки.

16. Географията като наука, изучаваща географската среда по своя характер е:
      А) природна наука;                                   
      Б) обществена наука;
      В) демографска наука;                               
      Г) природно-обществена наука.

17. Изучаването на главните, най-съществените свойства, признаци и  закономерности на географската обвивка, е:
      А) предмет на географията;
      Б) обект на географията;
      В) географски подход;
      Г) географски метод.

18. Посочете несъответствието между географска наука и това, което тя изучава.
      А) Климатология – климата и времето;
      Б) Рекреационна география – дейностите за възстановяване на силите и здравето на хората;
      В) Фитогеография – териториалните особености на разпространение на животните;
      Г) Глациология – ледниците на земната повърхност.

19. Разглеждането в хода на географските изследвания на природните, икономическите и всички обществени явления и обекти на дадена територия като цяло, съставено от взаимосвързани и ваимозависими части, разкриващи цялостта на обекта е:
      А) пространствен подход;
      Б) исторически подход;
      В) екологичен подход;
      Г) системен подход.

20. Географското изучаване става на различни равнища в зависимост от обхвата  на територията. Географията на европейските страни се отнася към:
      А) глобално равнище;
      Б) регионалното равнище;
      В) националното равнище;   
      Г) местното равнище.
   
21. Кое научно направление на географията  НЕ се отнася към природната  география?
      А) география на почвите;
      Б) климатология;
      В) хидрология;
      Г) география на транспорта;

22. Основният предмет на изучаване от социално - икономическата география е:  
      А) териториалното разположение  на селищата;
      Б) териториалното местоположение на държавите;
      В) териториалната организация на човешкото общество;
      Г) етническата картина на света.

23. За коя от посочените групи методи е характерно разкриване на сходствата и  различията в географските обекти, процеси и явления?
      А) описателни;
      Б) картографски;
      В) прогнозни;
      Г) сравнителни.

24. Кой метод се използва широко за набиране на данни за елементите на времето  и климата на определено място?
      А) словесно описание;
      Б) наблюдение;
      В) картографски;
      Г) прогнозен.

25. Коя природна географска наука изучава териториалните особености на развитието и разпространението на живите организми?
      А) геоморфология;
      Б) хидрология;
      В) биогеография;
      Г) климатология.

26. Коя природна географска наука изучава комплекса от природни компоненти, тяхното взаимодействие  и формираната природна среда на определено място?
      А) ландшафтознание;
      Б) палеогеография;
      В) география на полезните изкопаеми;
      Г) океанология.

27. Комплексното изучаване на взаимодействието между природата, хората и обществото в отделно взета държава е част от науката:
      А) краезнание;
      Б) странознание;
      В) регионознание;
      Г) теоретична география.

28. Кои методи са присъщи на географията още от дълбока древност?   
      А) описателен и картографски;
      Б) балансови и дистанционни;
      В) статистически и прогнозни;
      Г) моделиране и геоложки.

29. Процесът на географско изследване, при който се държи сметка за влиянието на световното и националното стопанство върху развитието на обществото се нарича:
      А) екологизация;
      Б) хуманизация;
      В) икономизация;
      Г) социологизация.

30. Задълбочаването на географските изследвания по отношение на проблемите на човека във всички сфери на неговата жизнена дейност е:
      А) икономизация на географията;
      Б) хуманизация на географията;
      В) екологизация на географията;
      Г) политизация на географията.

31. Териториалното разпространение на живите организми (растения и животни) се изучава от науката:
      ……………………………………………
32. Кой от използваните от географията методи на изследване и разглеждане на обектите дава неговите основни характеристики:
      ……………………………………………
33. Географската среда е необходимо условия за живот на хората. За стопанската дейност тя е източник на природни:
      ……………………………………………
34. Кой е известният древногръцки учен астроном, математик и географ, който има принос за развитие на картографията и математическата география и е  написал „География” в 8 книги и създал множество карти.
      ……………………………………………
35. Кой немски учен е сред създателите на немската географска школа и  обосновава вертикалната зонираност, полага основите на общото земеописание, ботаническата география, климатологията, написва произведението „Картини от природата”?
      ……………………………………………
36. Определете съответствието между изучавано и дял на географията като срещу изучаваното напишете една от географските науки: геоморфология, глациология  и климатология.

  Изучаване на:
  Географска наука  
  Ледниците на земната повърхност

  Многогодишния режим на времето

  Вида и формите на земната повърхност  


37. Практическа задача по география на света
Срещу номера от 1 до 4 напишете имената на морета и заливи, от 5 до 7 –  имената на острови и от 8 до 10 включително – имената на полуострови.
      
    

     1. ………………………………………;
     2. ………………………………………;
     3. ………………………………………;            
     4. ………………………………………;
     5. ………………………………………;
     6. ………………………………………;
     7. ………………………………………;
     8. ………………………………………;
     9. ………………………………………;
     10.  ……………………………………;