петък, 15 февруари 2013 г.

ДЗИ (матура) по география: Програма

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика
Приложение № 14 към чл. 4, т. 14 от НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2006 г. в сила от 05.12.2006 г.; изм, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.; изм. изцяло, бр. 70 от 2011г.)

I. Вид на изпита:
Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание:
  География на света
 1. Развитие и съвременна структура на географската наука
 2. Геосферен строеж на Земята
 3. Природни компоненти и комплекси на Земята
 4. Природни зони на Земята
 5. Природноресурсен потенциал на света
 6. Население в света
 7. Демографски проблем и демографска политика
 8. Демографски различия в света
 9. География на селищата
 10. Съвременна политическа карта на света. Политически системи
 11. География на световното стопанство
 12. География на световното стопанство - сектори и отрасли
 13. Първичен сектор
 14. Вторичен сектор
 15. Третичен сектор
 16. Полюси на световното стопанство
 17. Глобални проблеми на съвременността - суровинен, екологичен, демографски, продоволствен. Природни рискове
 18. Световни и регионални организации
 19. Регионална география
 20. Географски региони в Европа, Азия и Америка
 21. Стопанско развитие на регионите и страните в тях
 22. Страни - типични представители на съответния регион
 23. Работа с информационни материали с географско и икономическо съдържание.

 24. География на България
 25. Географско положение, територия и граници на България
 26. Природна среда
 27. Природногеографски области
 28. География на населението в България
 29. Държавно устройство и административно-териториално деление на България
 30. Национално стопанство: структура, фактори, показатели
 31. Първичен сектор
 32. Вторичен сектор
 33. Третичен сектор
 34. Териториална структура на стопанството
 35. Географски региони.

III. Оценявани компетентности:
 • Характеризира отделните геосфери и процесите, протичащи в тях
 • Разкрива закономерностите в географското разпространение на природните компоненти и връзките между тях
 • Сравнява природните зони на Земята и оценява техния природноресурсен потенциал
 • Изяснява глобалните проблеми, свързани с опазването и рационалното използване на  природните ресурси и околната среда
 • Идентифицира причините за различни природни рискове (земетресения, наводнения, свлачища и др.) и последиците от тях
 • Обяснява геодемографските характеристики на населението в света 
 • Изразява отношение към демографския проблем и аргументира начините за неговото решаване
 • Сравнява демографската ситуация в различните части на света
 • Проследява възникването и развитието на селищата и промяната на функциите на градовете
 • Представя развитието и териториалните особености на урбанизацията и проблемите, свързани с нея
 • Представя съвременната политическа карта на света като резултат от глобалните политически процеси 
 • Разбира основните механизми на пазарната икономика; степенува по значимост факторите за развитие на световното стопанство
 • Групира икономическите отрасли по сектори: първичен (добивен), вторичен  (обработващ), третичен (обслужващ) и характеризира тяхната териториална структура
 • Излага знания за глобалните проблеми на съвременността (суровинно-енергиен, екологичен, продоволствен и др.) и аргументира пътищата за тяхното решаване
 • Обяснява принципите на международното сътрудничество и дейността на някои          международни организации
 • Обяснява ролята на историческите и географските фактори за различията в развитието  на регионите
 • Характеризира географските региони в света и прави изводи за техните специфични     особености и проблеми
 • Разкрива особеностите на стопанството на регионите на примера на избрани страни
 • Характеризира избрани страни в регионите на основата на проблемно-страноведския подход
 • Оценява ролята на географското положение и съвременните граници на България; проследява промените в териториалния є обхват
 • Характеризира природните компоненти; разграничава природно-географските области в България и оценява техния природноресурсен потенциал
 • Характеризира съвременната геодемографска ситуация и особеностите на      урбанизацията в България
 • Обяснява особеностите на прехода към пазарно стопанство; характеризира националното стопанство, стопанските сектори, отделните отрасли и дейности в тях
 • Демонстрира знания за географските региони
 • Анализира статистически таблици и графични материали с географско и икономическо съдържание и прави изводи
 • Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях.

IV. Формат на изпита:
Държавният зрелостен изпит се състои от две части:
 1. 38 задачи с максимален брой точки 70:
  • тридесет тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
  • шест тестови задачи със свободен отговор;
  • две практически задачи - по една върху учебното съдържание от География на света и от География на България.
 2. Писмена разработка върху учебното съдържание от География на България с максимален брой точки 30.
Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита:
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.