сряда, 2 ноември 2016 г.

Състав, движение, бит и култура на населението

Хората са различни по пол, раса, възраст, образование, професия, по мястото, в което живеят, и т. н. Но в определен момент хората могат да бъдат групирани по различни показатели или по място на живеене. 

Състав и движение на населението 
Хората, които живеят в отделни континенти, райони и страни, не са еднакви. По различни признаци те се разделят на групи, които формират състава на населението. Съставът на населението е характеристика за хората, които живеят на определена територия по определен признак. Например, в континента Европа силно преобладава европеидната раса, съвсем малко хора са монголоидни. В този случай е избрана расовата характеристика. Но населението на отделна страна може да бъде коренно, произлязло от старото население, и преселено от другаде. Съставът му може да бъде различен и по произход, народност, езикова и религиозна принадлежност, образование, възраст и т. н. 

Всяка промяна на броя на населението върху определена част от земната повърхност или на цялата Земя се нарича движение на населението. То бива естествено и механично. 

Мачу Пикчу, Перу.
Мачу Пикчу, Перу.
Естествено движение е промяната на броя на населението поради раждане на нови хора и умиране на други. Когато ражданията са повече от умиранията, населението се увеличава. 

Механично движение е промяната на броя на населението поради изселване и заселване на хора.Тези движения, т. е. изселване от едно населено място и заселване в друго, се наричат миграция. Изселването от една държава в друга държава е емиграция. Премествания на големи групи хора се наричат миграционни потоци. 

Миграционни потоци 
Хората още от дълбока древност се преселвали от едно място на друго. Първоначално се разселили от Африка към Азия и Европа. След това част от населението на Азия се премества в Северна и Южна Америка. Има разселване на хора от Азия към Европа и от Азия в Северна Африка. 

Танцьор на кабуки, Япония.
Танцьор на кабуки, Япония.
Когато хората започват да водят уседнал живот, се намаляват големите миграционни движения. След Beликите географски открития започва заселване на испанци в Средна и Южна Америка, на португалци в Бразилия и отделни места в Африка. Най-значими са преселванията на европейци в Северна Америка - в САЩ и Канада, както и в Австралия и Нова Зеландия. През XIX и XX век намаляват миграционните движения. 

Сега в света има стремеж у много хора да напуснат своите страни и да се заселят в Западна Европа, Северна Америка и Австралия. Това се дължи на по-лошите условия за живот и ниското заплащане на труда в собствените им страни и значително по-високото равнище в други страни. 

Човешки ресурси 
Когато се говори за човешки ресурси, се разбира възможността част от хората да извършват стопанска дейност. Като човешки ресурси се разглеждат само хората, които могат да се трудят. Това е населението в трудоспособната възраст (16 - 63 г.), част от хората под 16 години и над 60 г., които имат физическите сили и желанието да работят. От тях отпадат инвалидите и учащите. Човешките ресурси зависят от броя на трудоспособните хора, от тяхното образование и професионални умения. 

Бит и култура на населението 
Иглу
Иглу
Съвкупността от условията, при които живеят хората, присъщите им нрави и обичаи, които определят начина им на живот, се нарича бит. Той зависи от материалните придобивки. В най-развитите държави има много добри условия за живот - модерни жилища с осветление, отопление, топла и студена вода, битова техника, компютри и т. н. В същото време има и хора, които са с примитивен бит, които живеят в колиби, бараки, без осветление и отопление, без течаща вода и здравни грижи. 

Съвкупността от материални и духовни блага, създадени от хората, се нарича култура. Културата е възникнала в дълбока древност. Тя започва с уменията да се отглеждат животни и растения, да се обработват дърво и камък, да се добиват и използват различни видове метали и т. н. Всеки народ е развил своя самобитна култура, която е ценност за целия свят и трябва да се опазва. Културните традиции, празненства, народни песни, танци, вярвания, приказки и т. н влияят върху всяко следващо поколение. 

Сходството и единството между хората 
Хората, които живеят на нашата планета, не са еднакви. Техните основни различия са по расови белези, език, религия, бит и култура. 

Пирамида и сфинкс, Гиза, Египет
Пирамида и сфинкс, Гиза, Египет
Независимо от всичко това хората са много сходни помежду си. Това се дължи на принадлежността им към човешкия род, на единната структура на тялото и неговото функциониране, на сходния начин на живот сред природната среда и ползването на нейните възможности. Създаването на смесените расови типове и смесените бракове между представители на отделните народи сближават хората. Когато различни хора обитават една и съща територия и живеят съвместно, те предават едни на други черти на бита и културата си. 

Единството между хората се постига с признаването на равни права на всяка народност и всяка религия, на всеки човек. 

Запомнете: Промяната на броя на населението се нарича движение на населението. То е естествено и механично. Когато хора се изселват от една страна, те са емигранти. Хората се различават по начина си на живот (бит) и по своята култура. Културата е съвкупност от материални и духовни блага, създадени от хората. Въпреки расовите и културни различия, има голямо сходство между хората, единство на техния живот и дейност.

Интересно
Културата на маите 
Има една малка, почти неизвестна и изчезнала култура в Новия свят — в континента Северна Америка. Това е културата на маите. Те са обитавали част от Северна Америка, земите на днешните държави Мексико и Гватемала. Отглеждали земеделски култури и животни, които след това били пренесени в Европа - царевица, домати, фасул, тикви, пуйки и др. Освен със земеделие, майте се занимавали и с лов и риболов и отглеждане на пчели. Строили стъпаловидни пирамиди, на върха на които имало храмове на техните богове. Създали своя йероглифна писменост. Били с добри знания по математика, медицина и астрономия. Имали детайлно разработен и много точен за времето календар. Почитали много богове, но особено внимание отделяли на боговете на вятъра и дъжда. Испанците завоювали земите им, унищожили техните религиозни паметници, писменост и други културни ценности.

Знаете ли, че ...
  • В редица западноевропейски страни има много емигранти, бежанци от други страни и временно работещи в тях. Това особено се отнася за Франция, в която живеят няколко милиона араби и за Германия, в която работят няколко милиона турци. Понякога се формира напрежение между местните жители и преселниците. 
  • През последните десетина години ежегодно България напускат (емигрират) по около 40 хиляди души. Това са почти само млади хора на възраст до 40 години и с висше и средно образование. Те се преселват предимно в държави в Западна Европа и Северна Америка (САЩ и Канада) 
Основни понятия: естествено движение на населението, механично движение на населението, емиграция, човешки ресурси, бит и култура. 

Въпроси и задачи: 
1. Какво разбираме под състав на населението? 
2. Какво наричаме човешки ресурси? 
3. Кое движение на населението се нарича естествено? 
4. Ако в една страна, в която няма изселвания и заселвания от други страни, раждаемостта е 23 на хиляда, а смъртността 11 на хиляда, ще се увеличи или ще се намали броят на населението?


Няма коментари:

Публикуване на коментар