събота, 22 октомври 2016 г.

Климат

Въздухът е необходимо условие за съществуването на растения, животни и хора. Състоянието му на дадено място и в даден момент е различно. Различни са неговите елементи. 

Време и климат 
Атмосферата е смес от газове, водни пари и твърди частички. От газовете доминират азот и кислород. Във височина се намалява плътността на въздуха, понижава се неговата температура и т. н. Състоянието на атмосферата в определен момент на дадено място се нарича време. То се определя чрез температурата, атмосферното налягане, влажността, облачността, валежите, ветровете, продължителността на слънчевото греене. Това са елементи на времето

Ако времето се проследи в продължение на много години, се получават средните стойности. От тях проличават многократно повтарящите се, постоянни промени на времето през годината, т. е. неговият режим. Дългогодишният режим на времето на дадено място се нарича климат. Името климат е от гръцки произход и означава "наклон", т. е. наклонът, под който слънчевите лъчи падат на земната повърхност. 

Фактори на климата 
Факторите на климата са условия, които формират и видоизменят определен климат. 

Вечна зима
Вечна зима
Географски фактори. Към тази група се отнася географската ширина. Тя влияе чрез промените в количеството топлина, получавана от земната повърхност. Поради кълбовидността на Земята и различното нагряване на повърхността ѝ всички климатични елементи се променят от екватора към полюсите. 

Вида на земната повърхност. Сушата и водата се нагряват и изстиват различно и това води до промени на температурата на въздуха, разположен над тях. Водната повърхност се нагрява по-бавно и изстива по-бавно. Поради това климатът около океаните и моретата е по-мек и се нарича морски (океански). Морските течения пренасят по-топла или по-студена вода от едни географски ширини в други. Поради това крайбрежията се охлаждат или затоплят. Във вътрешността на континентите нагряването на сушата през лятото и през деня е по-силно, а през нощта и зимата охлаждането е по- голямо. Това поражда голяма разлика в температурите и климатът е по-рязък или континентален. Различия има и в нагряването на снежната покривка, растителната покривка, обработваемата земя и т. н. 

Сухо лято
Сухо лято
Земеповърхни форми. С увеличаване на надморската височина температурата на въздуха се понижава, влажността и валежите се повишават. Ветровете са с по-голяма скорост и по-чести. Изпъкналите форми често пъти преграждат пътя на въздушните маси, а речните долини улесняват тяхното преминаване. 

Движение на въздушните маси. Въздушна маса се нарича голям обем въздух (част от долния слой на атмосферата ), който се образува над еднородна повърхност (вода или суша) и има почти едни и същи свойства. В зависимост от свойствата си бива: екваториална, тропична, умерена и полярна. Въздушните маси често се придвижват на север или на юг и от това се променя времето. 

Пролет
Пролет
Продължителността на слънчевото греене и количеството топлина зависят от географската ширина, от земеповърхните форми (изложението на склоновете), от облачността и т. н. 

Дейността на хората. Върху климата влияят застрояването и стопанската дейност. Например, в централните части на големите градове температурите са по-високи, а силата на вятъра е по-малка. 

Елементи на климата 
Елементи на климата се наричат количествените характеристики на времето за продължителен период. Те са същите, каквито са елементите на времето. 

Температура на въздуха. Тя зависи от нагряването на земята, която отдава част от топлината си на приземния слой въздух, и се променя през денонощието, т. е. има денонощен ход. На обяд тя е най-висока. След това до призори се понижава, а после до обяд отново се повишава. Температурата на въздуха се променя и през годината, т. е. има и годишен ход. Най-студено е през зимата, а най-топло - през лятото. Крайните стойности определят разликата, която се нарича температурна амплитуда. Изчисляват се и средни температури - дневни, месечни, годишни. 

Торнадо
Торнадо
Атмосферно налягане. Това е налягането на въздуха върху земната повърхност. Определя се от височината на атмосферния стълб и теглото на лежащия над земята въздух. Измерва се с барометър в милиметри живачен стълб или в хектопаскали. 

Ветрове. Въздухът се движи, когато има разлика в атмосферното налягане. По-студеният въздух се премества към мястото с по-топъл въздух. Хоризонталното преместване (движение) на въздуха над сушевата и водната повърхност се нарича вятър. Той има посока и скорост. Посоката се определя чрез точката от хоризонта, от която духа. Скоростта на вятъра се измерва чрез изминатия път за единица време - метър в секунда (м/сек) или километър в час (км/час). Има леки ветрове и ураганни като тайфут и торнадо. 

Кълбести облаци
Кълбести облаци
Постоянните ветрове през цялата година духат от една и съща посока. Пасатите са постоянни ветрове, духащи от двата тропика към Екватора. В Северното полукълбо те са североизточни, а в Южното - югоизточни. Въздухът, пренесен от пасатите е сух над континентите и влажен над океаните. 

Периодичните ветрове (мусони и бризи) са характерни за крайбрежията на океаните и моретата. 

Влажност се нарича съдържанието на водни пари в атмосферния въздух. По-топлият въздух съдържа повече влага. Влажността на въздуха е абсолютна (измерва се в грамове) и относителна (в проценти). 

Перести облаци
Перести облаци
Облачност. Облакът е част от атмосферния въздух, в която са натрупани водни пари във вид на огромен брой малки капчици вода или дребни ледени и снежни кристалчета. При намаляване на влажността те се изпаряват, а при много висока влажност се изваляват. 

Валежи. Валежът е падане на вода от облаците върху земната повърхност в течно (дъжд и роса) или твърдо (сняг, град, суграшица) състояние. Количеството се измерва в милиметри воден стълб на квадратен метър (мм/м2). Валежите са най-високи край екватора, от тропиците към умерения пояс се увеличават, а към полюсите намаляват. 

В частите на света, в които климатичните елементи имат съществени промени през годината, се формират и климатични сезони. 

Климатични пояси и области 
Климатичен пояс се нарича голяма част от земната повърхност, която има формата на ивица, разположена по посока на паралелите и в нея климатичните елементи имат сходни стойности. Климатичните пояси се редуват от екватора към полюсите (широчинна зоналност) и от подножието на планините към техните върхове (височинна зоналност). 

Около екватора е разположен екваториалният пояс. Между екватора и полюсите има по два субекваториални, тропични, субтропични, умерени, субполярни и полярни климатични пояса. Във високите части на планините, във всички климатични пояси, е разположена планинската климатична област

Климатограма 
Климатограма на станция Рио де Жанейру
Климатограма
на станция
Рио де Жанейру
Климатограма на станция Париж
Климатограма на
станция Париж
Климатограма на станция Сингапур
Климатограма на
станция Сингапур
Климатограмата е графично изображение на годишния ход на елементите на климата, най-често на температурата и на валежите. Състои се от два основни елемента - графика на температурата и диаграма на валежите, разположени в един и същ правоъгълник. В климатограмата са вписани годишната сума на валежите (вдясно), средната годишна температура (вляво) и годишната температурна амплитуда (в средата). Над нея са написани името на станцията, географските ѝ координати и надморската е височина. 

Как се прави анализ на климатограма 
За да анализирате една климатограма, следва да отговорите на следните въпроси: 
 1. Коя е станцията? 
 2. Кои са географските ѝ координати?
 3. Каква е средногодишната температура? 
 4. Кой месец е най-топъл и кой - най-студен? 
 5. Каква е годишната температурна амплитуда? 
 6. Каква е годишната сума на валежите? 
 7. През кой месец има най-много валежи по количество и през кой месец те са най-малко? 
 8. Какво отличава двата сезона - зима и лято? 
 9. В кой климатичен пояс е разположена станцията и какъв е климатът?
 10. Как този климат влияе на живота и стопанската дейност на хората? 
Стопанско значение на климата 
Климатът влияе върху живите организми. Земеделските дейности, свързани с отглеждането на растения и животни, силно зависят от него. Има земеделски култури, които се отглеждат при много топъл климат. Такива са какао, кафе, банани и др. Има и растения, които виреят при по-хладен климат като картофи, лен, ръж и др. От климата силно зависи транспортът. При студено време, снегонавявания, поледици, мъгли, гръмотевични бури и поройни дъждове се нарушава движението на автомобили, кораби, самолети. Климатът оказва влияние и върху туризма

Запомнете: Състоянието на атмосферата в дадено място и в определен момент определя времето. Дългогодишният режим на времето на дадено място се нарича климат. Той зависи от действието на факторите географска ширина, вида на земната повърхност, земеповърхните форми, движението на въздушните маси, силата на слънчевото греене и топлината, която получава земната повърхност, дейността на хората. Елементите на климата имат средни многогодишни стойности. На Земята са формирани различни климатични пояси.

Знаете ли, че ...
 • Най-голямо количество валежи на Земята пада в южното подножие на Източните Хималаи в континента Азия. Количеството на валежите през годината надхвърля 12 000 мм. Най-малко валежи падат в пустинята Атакама в Южна Америка- 8 мм годишно.
 • Най-високата средна годишна температура не е в екваториалния, а в тропичния пояс, в района на Червено море. В Данакилската низина, в депресията Далон, на 100 м под морското равнище средната годишна температура достига 34.4°С. • Има животни, които усещат промяната в атмосферното налягане и променят своето поведение. Поради това те са своеобразни живи барометри. Преди буря делфините и китовете се отдалечават от опасните подводни и надводни скали и брегове. В Антарктида пингвините преди буря лягат в снега и насочват клюновете си в посоката, от която ще задуха силният вятър. 
 • Има "сух дъжд". Той може да бъде наблюдаван в някои пустини. Там облаците са рядко явление и още по-рядко пада дъжд. Но когато все пак има облак и от него падат дъждовни капки, те често пъти се изпаряват в прегрятия въздух и не достигат до земната повърхност.
Основни понятия: атмосфера, време, климат, фактори на климата, елементи на климата, температурна амплитуда, облак, атмосферно налягане, вятър, пасати, валежи, климатични сезони, климатичен пояс.

Въпроси и задачи:
1. Чрез кои елементи се характеризират времето и климатът?
2. Каква е разликата между време и климат?
3. Защо в районите около полюсите температурите са най-ниски, а между двата тропика - най-високи?
4. Ако в един град средната януарска температура е -3°С, а средната юлска температура е +22°С колко градуса е годишната температурна амплитуда?
5. Защо при пасатите се образуват два вида климат - сух тропичен и влажен тропичен?


Няма коментари:

Публикуване на коментар